Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BIKEFRIEND

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Naam verkoper: Bikefriend BV
Vestigingsadres: Aarschotsesteenweg 331, 3012 Leuven
Bezoekadres: Leuven; Aarschotsesteenweg 331 Gent: Kortrijksesteenweg 1042 Hasselt: Genkersteeneg 247
Telefoonnummer België: 078480527
Bereikbaarheid: di-vrij:10-18u za: 9-17u
E-mailadres: info@bikefriend.com
KvK-nummer; BE0468.623.034 (btw nummer)

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Bikefriend BV (“Verkoper”). In deze algemene voorwaarden bedoelen we met “Verkoper”, “we” of “wij” en met “ons” of “onze” de verkoper zoals
omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

2.2 Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de natuurlijke persoon die een product bij ons koopt of een dienst afneemt en daarbij handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2.3 Deze algemene voorwaarden gelden wanneer je een product bij ons koopt of een dienst bij ons afneemt of zal afnemen.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1 Indien jij een bestelling op onze website plaatst, komt een overeenkomst tussen jou en ons tot stand zodra wij een door jou geplaatste bestelling hebben bevestigd.

3.2 Wij bevestigen via elektronische weg zo spoedig mogelijk de ontvangst van de bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen door ons personeel of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen
schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende BTW.

4.2 Indien de bestelling plaatsvindt via onze website, wordt het bedrag van de verzendkosten, indienaanwezig, tijdens het bestelproces, vóórdat betaling plaatsvindt en derhalve vóór het definitief plaatsen
van een bestelling, zichtbaar in de winkelwagen op de website.

4.3 Offertes voor producten en diensten gelden voor de periode als aangegeven op de offerte. Staat er geen geldigheidsduur op de offerte dan is de offerte geldig voor een tijdsbestek van maximaal 30 kalenderdagen na uitgifte. De offertes zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en diensten.

Artikel 5: Betaling

5.1 Wanneer je een product en/of dienst koopt in een van onze vestigingen betaal je bij de kassa. Betalen kan contant of met PIN of een ander op het moment van de koop door Verkoper geaccepteerd betaalmiddel.

5.2 Wanneer je een product en/of dienst koopt via onze website kun je deze voorafgaand aan de bezorging betalen met IDEAL.

5.3 Wanneer u vanuit het buitenland een bestelling plaatst op onze website kunt u betalen met Mister Cash, Sofort Banking, Giropay of via een (kosteloze) overschrijving op ons rekeningnummer BE46 7340 01438336 t.n.v. Bikefriend BV met het BIC nummer KREDBEBB. Vermeld altijd je bestelnummer in de omschrijving. Houd er rekening mee dat het verwerken van de betaling drie tot vijf werkdagen duurt. Wijgaan verder met je bestelling als de betaling is ontvangen.

5.4 Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle aan ons daarmee in verband staande te betalen bedragen hebt betaald.

5.5 Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6: Levering

6.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 De levertijd van een product is afhankelijk van de voorraadstatus. Indien een product bij ons op voorraad is, dan kan je zelf een bezorgdatum selecteren.

6.3 Indien een product niet bij ons op voorraad is, dan is de levertijd afhankelijk van de tijd die onze leverancier nodig heeft om de fiets te produceren en aan ons uit te leveren. Wij zorgen er voor dat jij
uiterlijk na 48 (achtenveertig) uur na je bestelling een verwachte leverdatum van ons te horen krijgt. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij hebt betaald onverwijld terugbetalen.

6.5 De producten worden op het door jou opgegeven adres geleverd. Jij garandeert dat het door jou opgegeven adres juist en volledig is.

6.6 Het risico van beschadiging en/of verlies van het product berust bij ons tot het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder), tenzij wij uitdrukkelijk met elkaar anders zijn overeengekomen.


6.7 De bezorgkosten binnen België kunnen verschillen per product. Bij elk product staat zowel op de website zelf als in de winkelwagen vermeld wat de bezorgkosten zijn. Alle fietsen voor volwassenen en
accessoires worden gratis verstuurd. Hetzelfde geldt voor bijna alle kinderfietsen. Indien er wel verzendkosten in rekening worden gebracht, dan bedragen deze € 19,50 in het geval van een kinderfiets.

6.8 Wij bezorgen ook fietsen die je via onze website koopt in België en Duitsland.

6.9 Wij bezorgen geen fietsen die je via onze website koopt op de Waddeneilanden of in andere landen dan België en Duitsland.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Indien je een product hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na ontvangst van het product, waarbinnen je de (koop)overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden.

7.2 Indien je meerdere producten hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien)dagen na ontvangst van het laatste product, waarbinnen je de (koop)overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden.

7.3 Indien je een dienst hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na de dag die volgt op het sluiten van deze overeenkomst, waarbinnen je die overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden.

7.4 Hetgeen is bepaald in artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden geldt niet indien de overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd en wij de dienst volledig zijn nagekomen. In dat geval doe jij reeds hierbij bij voorbaat afstand van jouw recht tot ontbinding ex artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek of, indien Belgische recht van toepassing wordt verklaard, conform het overeenstemmende artikel van het Belgisch Burgerlijk Wetboek .

7.5 Indien van toepassing, zullen wij de kosten voor het terugzenden van het product voor onze rekening nemen.

Artikel 8: Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag uitsluitend worden uitgepakt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

8.2 Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1 Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen door middel van het modelformulier zoals toegevoegd als bijlage bij deze algemene voorwaarden of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons (bijvoorbeeld schriftelijk per post of via ons contactformulier).

9.2 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop jij ons de herroeping hebt gemeld, zend jij het product terug. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Je kunt het product ook terugbrengen in één van onze winkels.

9.3 Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking.

9.4 Het risico van beschadiging en/of verlies van het geretourneerde product berust bij jou tot het moment van bezorging bij ons of een door ons aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder), tenzij wij uitdrukkelijk met elkaar anders zijn overeengekomen.

9.5 Als je een fiets wilt retourneren, kan je hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Wij maken dan een afspraak om de fiets bij je op te halen.

9.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Artikel 10: Onze verplichtingen bij herroeping

10.1 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop jij ons de herroeping hebt gemeld, betalen wij jouw betalingen terug, inclusief eventuele leveringskosten welke door ons in rekening zijn gebracht (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij hebben het recht te wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.2 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

10.3 Wij hebben het recht het retour gezonden product te weigeren of slechts een deel van de door ons ontvangen betalingen terug te betalen, indien het product bewerkt en/of beschadigd is. Wij informeren jou dan direct na ontvangst van het product.

Artikel 11: Privacy

11.1 Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in onze privacy verklaring op onze website. We behouden het recht voor om ons privacy beleid te wijzigen. De gewijzigde privacy verklaring is van
toepassing vanaf het moment dat we dit publiceren op onze website.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door ons allebei voor akkoord is ondertekend. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen. Wij maken wijzigingen minimaal 1 (één) maand voor de ingangsdatum bekend door middel van een mededeling op onze website en daarnaast informeren wij jou eveneens per e-mail. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat
aan jou een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heb jij de bevoegdheid om de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden wanneer de gewijzigde voorwaarden in werking zullen treden. Het is mogelijk dat u als consument onder het recht dat op de overeenkomst
toepasselijk wordt verklaard kan weigeren om gebonden te zijn aan door ons gewijzigde algemene voorwaarden. Indien dit het geval is, doet deze bepaling 13.2 geen afbreuk aan de rechten die u als consument geniet.

12.3 Bij verschil tussen de Nederlandse en in een andere taal weergegeven tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

12.5 Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien je een consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, geniet je daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van jouw land van verblijf.

12.6 Wij geven er de voorkeur aan jouw vragen in direct contact met jou op te lossen. Het is mogelijk om contact met ons op te nemen voor vragen of klachten via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden (telefonisch, per brief of via ons contactformulier).

12.7 Mocht onverhoopt een geschil ontstaan waar wij niet samen uit komen, dan komen wij de niet-exclusieve jurisdictie van de Belgische rechter overeen. Dit betekent, dat je vorderingen die voortvloeien of verband houden met de koopovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden kunt indienen bij de bevoegde
rechter in België. Indien je woonachtig bent in een andere EU-lidstaat, kan je het geschil ook bij de rechter in de EU-lidstaat waar je woont brengen. Daarnaast heb je de mogelijkheid dit geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het ODR Platform, bereikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (voor België kan dit bijvoorbeeld bij: info@ombudscom.be).

 

Klantenservice

Meestgestelde vragen

 • Hoe wordt mijn fiets geleverd?

  Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?

 • Wat is de levertijd van een fiets?

  De levertijd van iedere fiets is afhankelijk van de voorraadstatus en de drukte op onze bezorgroutes.  De voorraadstatus wordt op de betreffende pagina zelf gecommuniceerd. Deze kan verschillen per maat of kleur.

  Indien een fiets op voorraad is, dan kan je zelf een gewenste afleverdatum kiezen. De eerstvolgende levermogelijkheid vind je in het afrekenproces waarbij je de keuze hebt om een fiets te laten bezorgen of om hem af te halen in één van onze winkels.

  Indien een fiets niet bij ons op voorraad is, vragen wij de eerstvolgende leverdatum op bij onze leverancier en zodra deze bekend is, plannen wij je bestelling in voor levering. Komt deze datum niet uit? Dan kan je eenvoudig via je orderstatus een andere datum kiezen.

  Helaas kan het soms in de praktijk voorkomen dat deze datum wordt uitgesteld, omdat een leverancier niet altijd de fiets op het afgesproken moment aan ons kan uitleveren. Indien dit het geval is, dan laten wij dit op tijd aan je weten.

 • Hebben jullie winkels waar ik kan testrijden?

  Wij hebben 3 winkels waar je op een groot deel van de fietsen uit ons assortiment kan proefrijden. Kom langs en ervaar zelf het verschil tussen de fietsen. Onze medewerkers staan voor je klaar voor deskundig advies en helpen je graag om de fiets te vinden die echt bij je past.

 • Hoe bepaal ik welke framemaat het beste bij mij past?

  Bij iedere framemaat staat de best passende gemiddelde lichaamslengte vermeld. Wil je er zeker van zijn dat je de juiste framemaat aanschaft, dan kan je dit berekenen d.m.v. het opmeten van je binnenbeenlengte. Meet de binnenbeenlengte zonder je schoenen aan. Dat doet je door je benen zo’n 15 cm uit elkaar te zetten en de afstand tussen de grond en kruishoogte te meten. Als je deze lengte (in cm) vermenigvuldigt met 0.68, krijg je de bijbehorende framemaat.

Waar ben je naar op zoek?

Heb je nog vragen?